Diarrhea ay labanan, mga bata ay alagaan,
upang Dehydration ay maiwasan...

Ano ang Diarrhea o pagtatae?

 Ito ay ang pagdumi ng matubig na mahigit sa  tatlong beses sa loob ng  isang araw.
    

Ano ang pagtatae?

Sino ang madalas makaranas ng pagtatae?

Mga dahilan ng pagtatae

Ano ang dapat gawin sa batang nagtatae?

Kailan dapat magpakonsulta sa Health Center?

Dehydration o pagkatuyot


Palatandaan ng  Dehydration

Mga paraan upang makaiwas sa Diarrhea